Obchodní podmínky

 

Smluvní strany

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu BarevnéČočky.eu mezi prodávajícím (provozovatelem obchodu):

Adam Šilhan (dále též prodávající)
Místo podnikání: Babice nad Svitavou 236, 664 01
IČ: 74318985
DIČ: CZ8807174145

Email: adam.silhan@barevnecocky.eu
Tel: 739634302

Číslo účtu: 2400061602/2010

a

kupujícím:


Fyzickou nebo právnickou osobou, která nakupuje zboží z internetového obchodu BarevnéČočky.eu (dále též kupující).

 

Uzavření smlouvy

Zboží je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře (vložení zboží do košíku a odeslání objednávky), popřípadě též telefonu, či emailu. Aktuální nabídka zboží je zobrazena na webových stránkách BarevnéČočky.eu. U každé položky je uvedeno, zda je skladem či dostupná u dodavatele. Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat vložené údaje a potvrdit je.


Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím. Potvrzení objednávky je prováděno emailem většinou do jednoho pracovního dne po odeslání objednávky.

Daňový doklad obdrží zákazník na přání mailem, či společně se zbožím. V rámci ochrany životního prostředí preferujeme odesílání mailem.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím akceptuje cenu zboží, způsob dopravy a platební podmínky.

Smlouva může být uzavřena v českém nebo slovenském jazyce.

 

Dodací podmínky

BarevnéČočky.eu doručují zboží do České republiky a na Slovensko. V případě zájmu o odeslání do zahraničí je nutná individuální domluva s kalkulací dopravních nákladů.

Zboží, které nakupující objedná do 13:00 a které je skladem, prodávající odesílá v ten den. Zboží, které není na skladě, odesílá prodávající obvykle do 4 týdnů. Uloženkou se odesílá pouze ve čtvrtky. Obvyklá doba doručení je do druhého dne. 

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím.

V případě, že zboží, které je na BarevnéČočky.eu uvedeno skladem, v dané variantě naskladněno není, bude kupující o tomto stavu do druhého dne informován. Tato skutečnost je považována za změnu smlouvy, a kupující je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit. V plnění povinností vyplývajících ze smlouvy bude pokračováno až po souhlasu kupujícího se změnou smlouvy, tj. dodací lhůty.

Doručení zboží je realizováno prostřednictvím České pošty. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob doručení. O případné změně způsobu doručení bude kupující informován prostřednictvím emailu.

Cena za přepravu je uvedena v častých dotazech.

Závady zjistitelné při doručení

V případě zjištění závad na zásilce je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a ihned u něj zahájit  reklamační řízení. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nemusí být brán zřetel.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží. V těchto 30 dnech je kupující povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu info@barevnecocky.cz, nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato. Po obdržení vráceného zboží prodávající v zákonné lhůtě kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží a nejnižší možnou cenu dopravy) převodem na účet po sdělení čísla účtu kupujícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní.

 

Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména v případě ust. § 1837 písm. g). Odstoupit od smlouvy nelze v případě, kdy spotřebitel rozbalí zboží v uzavřeném obalu, které z hygienických důvodů nelze vrátit.

 

Reklamace

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží, tím se rozumí převzetí zboží od dopravce. Je-li  uvedeno datum expirace, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Informace o expiraci jsou uvedena u jednotlivých kontaktních čoček, popřípadě příslušenství k nim.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Práva vyplývající ze záruky rovněž nelze uplatnit při zacházení nebo použitím, které je v rozporu s  návodem či obvyklými postupy (zejména neužíváním roztoků a zvláště nepřiměřenou manipulací). V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

Reklamace kupující zasílá na výše uvedenou adresu prodávajícího, pokud možno v původním obalu, a spolu s informací, jaký nárok požaduje. V případě reklamace do 6 měsíců od data doručení zboží je volba nároku pro prodávajícího závazná.

V případě odstranitelných vad má kupující nárok na odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamačním protokolu odůvodněno.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním (včetně emailu). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Písemnou žádost je třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše. Tuto žádost lze zaslat i e-mailem rovněž na výše uvedenou e-mailovou adresu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 Uzavřené smlouvy evidujeme pouze pro interní účely statistiky prodejů a pro případ odstoupení zákazníka od smlouvy či uplatnění nároků z vad zboží. Pro tento účelem jsou smlouvy uchovávány maximálně po dobu 2 let. Spotřebitel má právo vyžádat si kopii této smlouvy.

Jiná ustanovení

V případech, kdy se plnění stane nemožným, tj. zejména skutečnost, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, a dále v případech, kdy se výrazným způsobem změnila cena, nebo zboží není dočasně k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části, a to oběma smluvními stranami.

Ceny

Cena je kupujícímu potvrzena potvrzením objednávky. V případě, že je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou pro kupujícího závazné ve znění účinném v den odeslání elektronické objednávky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012, občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. V případě nespokojenosti je kupující oprávněn obrátit se na státní orgány dohledu nebo dozoru (ČOI).
 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V neupravených, či odlišně upravených ustanoveních se smluvní vztah řídí zákonnou úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3. 11. 2017.

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je Adam Šilhan IČ 74318985, místo podnikání: Babice nad Svitavou 236, 664 01 (dále jen: „správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Babice nad Svitavou 236, 664 01
 • email: adam.silhan@barevnecocky.eu
 • telefon: 739634302

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, zabezpečení počítače s přístupem k datům.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Adam Šilhan74318985, místo podnikání: Babice nad Svitavou 236, 664 01 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Babice nad Svitavou 236, 664 01

email: adam.silhan@barevnecocky.eu

telefon: 739634302

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, zabezpečení počítače s přístupem k datům.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Doprava zdarma od 999 Kč